Skip to main content

 1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
 2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

އާންމު މަޢުލޫމާތު ފަރުދީ ޒިންމާ އަދި އަނެކުން ހިމާޔަތްކުރުން

ކޯވިޑް19 އަކީ ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ބައްޔެއް. މިބަލި ނުރައްކާތެރިވަނީ މިއީ އަދި މިހާތަނަށް ފަރުވާއެއް ހޯދިފައިނުވާ ބައްޔެއް.


މި ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރަންވީ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި:

 • ގިނަ ގިނައިން ސައިބޯނި ލައިގެން އަތްދޮވުން ނުވަތަ ހޭންޑް ސެނިޓައިޒަރ އެއް ބޭނުންކުރުން.
 • އަބަދުވެސް ގެއިން ބޭރުގައި އުޅެފައި ގޭއަށް ވަނުމަށް ފަހު އަތް ރަނގަޅަށް ދޮވުން. ނުވަތަ ހޭންޑް ސެނިޓައިޒަރ އިން އަތް ސާފުކުރުން.
 • ކެއްސާ ކިނބިހި އަޅާއިރު ޓިޝޫއަކުން ނުވަތަ އަތުގެ މުލައްދަޑިން އަނގަޔާ ނޭފަތް ނިވާކުރުން.
 • ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޓީޝޫ ރައްކާތެރިގޮތުގައި ކުނި ވަށިގަނޑަށްލުން.
 • މޫނުގައި އަތްލުން ވީހާވެސް މަދުކުރުން. ހާއްސަކޮށް، ލޯ، ނޭފަތް އަދި އަގައިގައި އަތްނުލުން.
 • ގައިދުރުކުރުން އާދަކުރުން.
 • މީހުން ގިނައިން އެއްވެ އުޅޭ ތަންތަނަށް ދިޔުން މަދުކުރުން/ހުއްޓާލުން (ކެފޭ، ރެސްޓޯރަންޓް،ޕާރކް ފަދަ ތަންތަން)
 • ޒަރޫރީ ބޭނުމެއްގައި ނޫނީ ބޭރަށް ނުދިއުން ހޮމް ކަރަންޓީން ގައިޑްލައިން
 • ގެއަށް މީހުން ޒިޔާރަތްކުރުން މަދުކުރުން
 • ޒަރޫރީ ބޭނުމެއް އޮވެގެން މެނުވީ ހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާރަތް ނުކުރުން.
 • ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ދޭ މެސެޖުތަކަށް އަހުލިވެރިވުން.