Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

ރިޕޯޓް މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސް ދެވިފައިވާ ލިސްޓް ( 4 އޭޕްރިލް 2020 )

-


ލިޔެކިޔުން


Licensed Fishing Vessel List April 4, 2020

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 331.67 KB