Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

ރިޕޯޓް މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސް ދެވިފައިވާ ލިސްޓް ( 27 ފެބްރުވަރީ 2020 )

-


ލިޔެކިޔުން


Licensed Fishing Vessel List Feb 27, 2020

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 322.64 KB