Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

ރިޕޯޓް މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސް ދެވިފައިވާ ލިސްޓް ( 29 މޭ 2020 )

-


ލިޔެކިޔުން


FISHING LICENSE REPORT May 29th 2020

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 338.36 KB