Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

ރިޕޯޓް މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސް ދެވިފައިވާ، އުޅަނދުތަކުގެ ލިސްޓް ( 26 ނޮވެންބަރ 2020 )

-


ލިޔެކިޔުން


FISHING LICENSE REPORT 26th November

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 555.22 KB