Skip to main content

 1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
 2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

އާންމު މަޢުލޫމާތު ފުރަބަންދުގެ ޙާލަތުގައި ފެން ބިލް ދެއްކުން

ކޯވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ގްރޭޓަރ މާލެ ރީޖަންއަށް އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ފުރަބަންދުގެ މުއްދަތުގައި އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ އިން ފެން ބިލް ޑިޖިޓަލްކޮށް ގޭބީސީ ތަކާ ހަވާލު ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި. ވުމާއެކު، އެންމެހާ ފަރާތްތަށްވެސް އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ އެޕްލިކޭޝަން އިންސްޓޯލްކޮށް މީޓަރު ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށް އެމް. ޑަބްލިއު އެސް އީން އިލްތިމާސްކުރައްވާފައިވޭ.


އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ފަސޭހަކަމާއިއެކު ގޭގައި ތިބެގެން ފެން ބިލްގެ ތަފްޞީލާއި، އޮންލައިންކޮށް ބިލަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ.

އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ އެޕްލިކޭޝަން ފޯނަށް އިންސްޓޯލް ކުރާނީ ކިހިނެތް؟

ބިލްގެ ތަފްޞީލް ހޯދާނީ ކިހިނެތް؟

 • އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ ގެ އެޕް މެދުވެރިކޮށް، ފެން މީޓަރުގެ ފޮޓޯ އާއި ރީޑިންގ އަމިއްލައަށް އަޕްލޯޑުކޮށްގެން ފެން ބިލް ޖެނެރޭޓް ކުރެއްވޭނެ.
 • ފެން މީޓަރުގެ ރީޑިންގ ނަގާ ދުވަސް ޖެހުމުން، އެކަން އެންގުމަށްޓަކައި، ކަސްޓަމަރުންނަށް އެސް.އެމް.އެސް. ނޯޓިފިކޭޝަނެއް ދާނެ.
 • ނޯޓިފިކޭޝަން ލިބުމުން، އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ އެޕްގެ ހޯމް ސްކްރީނުގައި ރީނދޫ ކުލައިގެ ކެމެރާ އައިކަނެއް ފެންނާނެ.
 • ރީނދޫ އައިކަންއަށް ފިއްތާލުމަށްފަހު، އެޕްގައި ފެންނަ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް، މީޓަރުގެ ފޮޓޯއަކާއި މީޓަރުގެ ޑައިލްގައި ފެންނަ 8 ނަންބަރުގެ ނަންބަރު ޖަހައިލުމަށްފަހު، ސަބްމިޓް ކޮށްލާ.
 • އެއަށްފަހު، އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ އިން ވެރިފައި ކުރުމަށްފަހު، ކުޑަ ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ބިލް ޖެނެރޭޓް ކުރާނެ.
 • އެޕަށް ބިލް އަޕްޑޭޓްވުމުން، ކަސްޓަމަރުގެ ފޯނަށް ނޯޓިފިކޭޝަނެއް ލިބޭނެ.
 • މީޓަރު ރީޑިންގ ނުފޮނުވޭނަމަ، އެމަހަކަށް ބިލް ހެދޭނީ އެގޭބިސީގެ އެވްރެޖަށް ބެލުމަށްފަހު.
 • އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ ގެ އެޕް މެދުވެރިކޮށް މީޓަރުގެ ރީޑިންގ އާއި ފޮޓޯ ފޮނުވުމާ ބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު، އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ ގެ ވެބްސައިޓު ގައި ޝާޢިއު ކުރެވިފައިވާނެ.

އޮންލައިންކޮށް ބިލް ދައްކާނީ ކިހިނެތް؟

އޮންލައިންކޮށް ބިލް ދެއްކުމަށް

 • ވެބް ބަރައުޒަރ މެދުވެރިކޮށް އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ އީ-ޕޭއަށް ވަންނަވާ.
  • އެކައުންޓް ނަންބަރު ޖެއްސެވުމަށްފަހު މީޓަރު ނަންބަރު ޖެއްސެވުން
  • ޕޭމެންޓް ހެއްދެވުން
 • އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ބިލަށް ފައިސާ ދެއްކުން