Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

އާންމު މަޢުލޫމާތު ދަނޑުވެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބީލަން ގަތުމަށް އަމަލުކުރަންވީ ގޮތް

-


ލިޔެކިޔުން


Procedure to purchase bid document for agricultural purposes

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 145.66 KB