Skip to main content

 1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
 2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

އާންމު މަޢުލޫމާތު އަލަށް އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުން

ކޯވިޑް-19ގެ މި ދަނޑިވަޅުގައި ގްރޭޓަރ މާލެ ރީޖަންގައި އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންގެ އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމަށް އޮންލައިންކޮށް ހުށައެޅޭނެ އިންތިޒާމް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ހަމަޖައްސާފައި.


އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ހުށައެޅުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންތައްތައް

 • މާލެ ސިޓީގެ ފުރަބަންދުގެ ޙާލަތުގައި އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ވަގުތީ ގޮތުން ދޫކުރެވޭނީ ޑިޖިޓަލް ސެޓްފިކެޓެއް.
 • ނަމަވެސް ފުރަބަންދުގެ ޙާލަތު ނިމުމުން ފޯމްތަކުގެ އަސްލު ކޮޕީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމުން އުފަންދުވަހުގެ އަސްލު ސެޓްފިކެޓް އެ ފަރާތަކަށް ފޯރުކޯށްދެވޭނެ.
 • އުފަންވާ ކުއްޖާއަށް ކިޔާ ނަމަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިން ފާސްކޮށްފައިވާ ނަން ލިސްޓް ނުވަތަ ނަން ފޮތް ގައި ނުހިމެނޭ ނަމަކަށް ވާނަމަ ފޯމުގެ ފަހު ބައި ފުރިހަމަކުރުމަށް ސަމާލުކަންދޭން ވާނެ.
 • އަވަސް ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް އަލަށް އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމެއް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އޮންލައިން ޕޯޓަލަށް ހުށައަޅަންވާނެ

އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ހުށައަޅާނީ ކިހިނެތް؟

 • އުފަންދުވަހުގެ ސެޓިފިކެޓް އަދި ރަޖިސްޓްރީ ހެއްދުމަށް އެދޭ ފަރާތް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ފުރިހަމަކުރައްވާ.
 • މި ފޯމް އޮންލައިންކޮށް ހުށައަޅާއިރު ބޭނުންވާ ތަކެތި
 • އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް
 • ފޫޅޫމާ ފޯމް
 • މައިންބަފައިންގެ އަދި ކާފަގެ އައިޑީ ކާޑް ކޮޕީ
 • މައިންބަފައިންގެ ކައިވެނި/ވަރީގެ ސެޓިފިކެޓް

ފޯމާއެކު އެޓޭޗްކުރާ ލިޔެކިޔުންތައް 2 އެމް.ބީއަށް ވުރެ ބޮޑުވެގެން ނުވާނެ