Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

ރިޕޯޓް ދިވެރިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނާއި ޙިލާފަށް ކުރާ މަސްވެރިކަން ހުއްޓުވުމަށް ހެދިފައި ވާ ނެޝާނަލް އެކްޝަން ޕްލޭން 2019

NPOA -IUU ) July 2019 )ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށް ތިރީގައިވާ ލިންކް އަށްފިތާލައްވާ

NPOA -IUU

NPOA - IUU Report 2019 ( Maldives ).pdf

ފޯމެޓް : pdf
ސައިޒް : 7.28 MB