Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

އާންމު މަޢުލޫމާތު ކުނި އުކާލުމުގެ ޚިދުމަތް

ވެމްކޯއިން ކުނިއުކާލުމުގެ ޚިދުމަތަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލު


ވެމްކޯއިން ކުނި އުކާލުމުގެ ޚިދުމަތަށް ވަނީ ބަދަލު ގެނެވިފައި. މިގޮތުން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް 12:00 އިން 14:00 އާ ހަމަޔަށް ކުނި ނެގުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި.

  • މި ގަޑިތަކުގައި އެ އިމާރާތެއްގެ ތިރީގައި ކުނިބެހެއްޓުމަށް އަދި ބެހެއްޓޭ ކުނިތަށް ދެ ކޮތަޅައްލާ ރަނގަޅަށް ބަންދު ކުރެވިފައި ހުރިތޯ ބަލަންވާނެ.