Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް

ޚިދުމަތް ޑިއުޓީގެ ޢިނާޔަތަށްއެދި، ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ތަކެތި އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފޯމް AGR-IMP

ޑިއުޓީގެ ޢިނާޔަތަށްއެދި، ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ތަކެތި އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފޯމް