Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް

ޚިދުމަތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައި ކަނޑާއި ކަނޑުގެ ދިރުންތަކުގެ ތަޙުލީލުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

-


ލިޔެކިޔުން


Marine Research Application Form_Template 2019

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 224.86 KB