Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް

ޚިދުމަތް މަސްވެރިންނަށް ޑިއުޓި އުނިކޮށްފައިވާ ޑީސަލް ދޫކުރަން އެދޭ ފަރާތްތަަކުން ހުށަހަޅާ ފޯމް

މަސްވެރިންނަށް ޑިއުޓި އުނިކޮށްފައިވާ ޑީސަލް ދޫކުރަން އެދޭ ފަރާތްތަަކުން ހުށަހަޅާ ފޯމް އަދި އުޞޫލް