Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް

ޚިދުމަތް ގަސްގާހާގެއްސާއި ގަހުގެ ބައިތައް ބޭރުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް PAHM-PP3

ގަސްގާހާގެއްސާއި ގަހުގެ ބައިތައް ބޭރުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް PAHM-PP3