Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް

ޚިދުމަތް މަސްވެރިކަންކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ބޭރުގެ އުޅަނދެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދަށް ވަނުމަށް ނުވަތަ ހުރަސްކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

-


ލިޔެކިޔުން


Application Form for EEZ Entrance

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 372.65 KB