Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް

ޚިދުމަތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ފަޅުރަށް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ހެދުން ފިޔަވައި އިޤުތިޞާދީ އެކިއެކި މަސައްކަތް ކުރުމަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ފަޅުރަށް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް