Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް

ޚިދުމަތް މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނާއި އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ޤަވާއިދުތަކާއި ޚިލާފުވާ ފަރާތްތައް ރިޕޯރޓްކުރާ ފޯމް

-


ލިޔެކިޔުން


Application form for reporting illegal fishing

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 1.05 MB