Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް

ޚިދުމަތް މަހާއި މަހުންް ތަކެތި އުފެއްދުމުގެ ކުދި މަޝްރޫޢު ހިންގުމުގެ ލައިސަންސްއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

-


ލިޔެކިޔުން


Application Form for Small Scale Processing License F4

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 48.37 KB