Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް

ޚިދުމަތް މަސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކުރަންއެދޭ ފޯމް

-


ލިޔެކިޔުން


Application form for Vessel Registration

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 56.75 KB