Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ތަފާސްހިސާބު

ޑާޓާ ސެޓް 2018 ދަނޑުވެރި ކަމުގެ އުފެއްދި ތަކެތި (ކިލޯއިން/in kgs)

-


ލިޔެކިޔުން


Annual Local Crop Production in 2018

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 222.31 KB