Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ތަފާސްހިސާބު

ޑާޓާ ސެޓް މާލެ މާރުކެޓް ގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތައް އަދި ދިވެހި އުފެއްދުންތަކުގެ އަގުތައް ހުރިމިންވަރު ( 31 ޑިސެންބަރ 2020)

މާލެ މާރުކެޓް ގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތައް އަގުތައް ހުރިމިންވަރު ދިވެހި އުފެއްދުންތަކުގެ އަގުތައް ހުރިމިންވަރު