Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ތަފާސްހިސާބު

ޑާޓާ ސެޓް ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ކަނޑުމަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު 24 އޮކްޓޫބަރ 2019

-


ލިޔެކިޔުން


Weekly fisheries Price information sheet ( October 24, 2019)

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 1.94 MB