Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ސަފްޙާ
  2. ވަޒީފާއައި ޕްރޮކިއުމަންޓު

ވަޒީފާ އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ - IUL)474-HR/1/2019/47)

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ ގެ ފަރާތުން
ވަޒީފާއަދާ ކުރަންޖެހޭ ތަން: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ، މާލެ

މުސާރަ: -/6,295 ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް: -/2,000 ރުފިޔާ

އެހެނިހެން އެލަވަންސް: ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް: އަސާސީ މުސާރައިގެ %35 ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް ގޮތުގައި މަހަކު -/900 ރުފިޔާ ނުވަތަ ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް ހަމަޖެހިއްޖެނަމަ، ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މުސާރައިގެ %28 (ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސްގެ ކޯ ޑިސިޕްލިންއަކީ އެކައުންޓިންގ / ފައިނޭންސް އެވެ)

ސުންގަޑި: 17 ނޮވެންބަރު 2019 1330

ލިޔެކިޔުން


Accounts Officer.pdf

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 287.26 KB

Job Application Form.pdf

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 628.68 KB