Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ސަފްޙާ
  2. ވަޒީފާއައި ޕްރޮކިއުމަންޓު

ވަޒީފާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު


މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ ގެ ފަރާތުންއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށް 22 ޖުލައި 2019 ވީ ހޯމަ ދުވަހު ކުރެވުނު އިޢުލާނަށް އިޖާބަދެއްވައި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު

Point sheet.pdf

ފޯމެޓް : pdf
ސައިޒް : 2.59 MB

A2 sheet- Administrative Officer.pdf

ފޯމެޓް : pdf
ސައިޒް : 1.94 MB