Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ސަފްޙާ
  2. ވަޒީފާއައި ޕްރޮކިއުމަންޓު

ވަޒީފާ ޑިރެކްޓަރ (ފައިނޭންސް) -ނަމްބަރ: IUL)474-HR/474/2019/11)

ޑިރެކްޓަރ (ފައިނޭންސް)

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ ގެ ފަރާތުން


ޑިރެކްޓަރ (ފައިނޭންސް) ގެ ވަޒީފާ އިއުލާން ކުރެވުނީ 17 ސެޕްޓެމްބަރ 2019ގައެވެ. އިއުލާން މުއްދަތު ހަމަވާނީ 26 ސެޕްޓެމްބަރ 2019ގައެވެ. ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން އިތުރަށް މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ބޭނުންވެ ލައްވާނަމަ މިނިސްޓްރީގެ އީމެއިލްއަށް މެއިލްކޮށްލަދެއްވުން އެދެމެވެ. ވަޒީފާ އަށް ހުށައަޅާ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވެ ލައްވާ ފޯމް އަދި ލިޔުންތަކާއި އެކު މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ. ނޫންނަމަ ލިޔުންތައް މިނިސްޓްރީގެ އީމެއިލް އަށް މެއިލްކޮށްލަދެއްވުންއެދެމެވެ. ވަޒީފާއަށް ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިމްތިހާނު، އިންޓަވިއު އަދި ޕްރެސެންޓޭޝަން އޮންނާނީ 3 އޮކްޓޯބަރ 2019 އިން 10 އޮކްޓޯބަރ 2019 އަށް މި މިނިސްޓްރީ ގައެވެ.

ލިޔެކިޔުން


Director(Finance)_iulaan.pdf

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 313.41 KB

Job Application Form - PDF.pdf

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 628.68 KB