Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ސަފްޙާ
  2. ވަޒީފާއައި ޕްރޮކިއުމަންޓު

ޕްރޮކިއުމަންޓް ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިންއެއް ގަތުމަށް ބިޑްކުރުމުގެ ދައުވަތު

ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިންއެއް ގަތުމަށް ބިޑްކުރުމުގެ ދައުވަތު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ ގެ ފަރާތުން


މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީއަށް ބޭނުންވާ ފޮޓޯ ކޮޕީމެޝިން ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނުގެ ބިޑް ވެލިޑިޓީ ހަމަވުމާގުޅިގެން އެ އިޢުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން މިނިސްޓްރީއަށް ފޮޓޯ ކޮޕީމެޝިން ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ. ބީލަން ހުށަހެޅުމާއި ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 28 ނޮވެމްބަރ 2019 ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00 ގައެވެ. މި ބީލަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސެޝަނެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 27 ނޮވެމްބަރ 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ. މި ބީލަމާއިގުޅޭ ބީލަން ފޮތް މިއިޢުލާނާއެކު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ

ކަލާފާނު ހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން: 3302200

އީ-މެއިލް: procurement@mcst.gov.mv

ލިޔެކިޔުން


Beelan foiy_photocopy machine.pdf

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 4.01 MB

Iulaan_photocopy machine.pdf

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 196.09 KB