Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ސަފްޙާ
  2. ވަޒީފާއައި ޕްރޮކިއުމަންޓު

ޕްރޮކިއުމަންޓް ލެޕްޓޮޕް ގަތުމަށް ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

ލެޕްޓޮޕް ގަތުމަށް ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ ގެ ފަރާތުން


މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް 09 ލެޕްޓޮޕް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ ބިލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުން އޮންނާނީ ނޮވެމްބަރ 26 ނޮވެމްބަރ 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައެވެ. ބީލަން ހުށަހެޅުމާއި ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 05 ޑިސެމްބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00 ގައެވެ. މި ބީލަމާއިގުޅޭ ބީލަން ފޮތް މިޢުލާނާއެކު ހީރަސްކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
މި ބީލަމާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 04 ޑިސެމްބަރ 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ. ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ

ކަލާފާނު ހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން: 3302241

އީ-މެއިލް: procurement@mcst.gov.mv

ލިޔެކިޔުން


Iulaan_laptops.pdf

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 165.11 KB

Beelan foiy_laptops.pdf

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 4.18 MB