Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ސަފްޙާ
  2. ވަޒީފާއައި ޕްރޮކިއުމަންޓު

ޕްރޮކިއުމަންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ސާމާނު ގަތުމަށް ބިޑްކުރުމުގެ ދައުވަތު

ކޮމްޕިއުޓަރ ސާމާނު ގަތުމަށް ބިޑްކުރުމުގެ ދައުވަތު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ ގެ ފަރާތުން


މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް 15 މޮނީޓަރ އަދި 15 ކީބޯޑާއި މައުސް ޕެކް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ ބިލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުން އޮންނާނީ 24 ނޮވެމްބަރ 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައެވެ. ބީލަން ހުށަހެޅުމާއި ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 28 ނޮވެމްބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00 ގައެވެ. މި ބީލަމާއިގުޅޭ ބީލަން ފޮތް ވެބްސައިޓް އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.
މި ބީލަމާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 27 ނޮވެމްބަރ 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ. ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ

ކަލާފާނު ހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން: 3302241

އީ-މެއިލް: procurement@mcst.gov.mv

ލިޔެކިޔުން


Beelan foiy_Computer Accessories.pdf

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 4.22 MB

Iulaan_Computer Accessories.pdf

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 165.70 KB