Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ސަފްޙާ
  2. ވަޒީފާއައި ޕްރޮކިއުމަންޓު

ޕްރޮކިއުމަންޓް އައިއެސްއޯ 27001:2013 ކޮންސަލްޓެންސީ ހިދުމަތްދިނުމަތް ބިޑް ހުށައެޅުމުގެ ދައުވަތު

އައިއެސްއޯ 27001:2013 ކޮންސަލްޓެންސީ ހިދުމަތްދިނުމަތް ބިޑް ހުށައެޅުމުގެ ދައުވަތު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ ގެ ފަރާތުން
އައިއެސްއޯ 27001:2013 ކޮންސަލްޓެންސީ ހިދުމަތްދިނުމަތް ބިޑް ހުށައެޅުމުގެ ދައުވަތު

އީއޯއައި ސުންގަޑި: 24 ނޮވެމްބަރ 2019 ގަޑި: 13:30 ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައެޅުމުގެ ސުންގަޑި: 12 ޑިސެމްބަރ 2019 ގަޑި: 13:30

އީމެއިލް: info@mcst.gov.mv

ލިޔެކިޔުން


iulaan_invitation for proposal.pdf

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 71.29 KB

RFP_INVITATION FOR SUBMISSION OF PROPOSALS.pdf

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 613.13 KB