Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ސަފްޙާ
  2. ވަޒީފާއައި ޕްރޮކިއުމަންޓު

ވަޒީފާ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު


މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ ގެ ފަރާތުން


މި މިނިސްޓްރީއަށް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށް 25 ޖޫން 2019 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު ކުރެވުނު އިޢުލާނަށް އިޖާބަދެއްވައި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު މި އިޢުލާނާއެކު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.

A2 Sheet - PR Pfficer (IUL)474-1-2019-39.pdf

ފޯމެޓް : pdf
ސައިޒް : 926.58 KB