Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ސަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް


10 ޕޯސްޓް


މިނިސްޓަރ މުހުއްމަދު މަލީހު ޖަމާލް "އަވަރ އޮފް ކޯޑު" ސެޝަންގެ ބައިވެރިންނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުން ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 11 ޑިސެމްބަރު 2019

މިނިސްޓަރ މުހުއްމަދު މަލީހު ޖަމާލް ޖޯޖިއާގެ ފޮރިން ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ހިޒް އެކްސަލަންސީ އެލެކްސަންޑަރ ކިސިއެޝްވިލި އާއި ބައްދަލުކުރަށްވައިފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 10 ޑިސެމްބަރު 2019

މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ މުހައްމަދު މަލީޙު ޖަމާލް "ކޯޑު ކުލަބް މޯލްޑިވްސް" އިފްތިތާހުކުރުން ސައިންސް    ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 5 ޑިސެމްބަރު 2019

މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ވައިފައި ކޯލިން ސާވިސް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވުން ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 30 ނޮވެމްބަރު 2019

މޮޓޯ ސައިކަލް ވަގަށްނެގުން ހުއްޓުމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރިއަށްދިޔަ ސެމިނާގައި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަލީ ސޯލިހް އަދި އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަފްސަލް ޖައުފަރު ބައިވެރިވެލައްވައިފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 26 ނޮވެމްބަރު 2019

ދަރުބާރުގޭގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ “ފަންނު އެކްސްޕޯ" މިނިސްޓަރ މުޙަައްމަދު މަލީޙު ޖަމާލާއި މިނިސްޓްރީގެ ވެރިން ބައްލަވާލައްވައިފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 26 ނޮވެމްބަރު 2019

މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު މަލީޙު ޖަމާލް އާއި މީރާގެ އިސްވެރިން ބައްދަލުކުރައްވައިފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 26 ނޮވެމްބަރު 2019

މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު މަލީޙު ޖަމާލު އެމެރިކާގެ އެމްބެސެޑަރ އެލެއިނާ ބީ ޓެޕްލިޓްޒް އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 25 ނޮވެމްބަރު 2019

އައިސީޓީ ސެކްޓަރ ކައުންސިލް ފުރަތަމަ ސެސަން ގެ ބައްދަލުވުން ޓިވެޓް އޮތޯރިޓީގައި ކުރިއަށް ގެންގޮއްސި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 18 ނޮވެމްބަރު 2019

ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކާއިބެހޭ ގައުމީ ޓާސްކް ފޯސްގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ އޮނަރަބްލް މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 17 ނޮވެމްބަރު 2019