Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ސަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

އއ. އުކުޅަސްގެ ރައްޔިތުން އީފާސް ރަޖިސްޓަރކޮށް ކޮންމެ ރަށަކަށް ސަރުކާރުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕޯޓަލްގެ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރުން


މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ ގެ ފަރާތުން
އއ. އުކުޅަސްގެ ރައްޔިތުން އީފާސް ރަޖިސްޓަރކޮށް ކޮންމެ ރަށަކަށް ސަރުކާރުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕޯޓަލްގެ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށް، އީ-ކައުންސިލް ފަދަ އެން.ސީ.އައި.ޓީ އިން ފަރުމާކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މުހިއްމު އޮންލައިން ހިދުމަތްތައް ބޭނުން ކުރަން ފެށުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް މިނިސްޓްރީ އިން ކުރިއަށް ގެންދަނީ.