Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ސަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރު މިނިސްޓަރ މަލީހް ޖަމާލް ދިއްގަރު ކައުންސިލްއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި


މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ ގެ ފަރާތުން
މިނިސްޓަރ މަލީހް ޖަމާލް ދިއްގަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަދި ނައިބު ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލު ކުރެއްވުން ކުރިއަށް ދިޔައީ ހޯމާ ދުވަހު ހެނދުނު މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝެން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގައެވެ.