Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ސަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރު މިނިސްޓަރ މަލީހް ޖަމާލް އިސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބޭންކުގެ އޮފިޝަލުންނާއި ބައްދަކުކުރައްވައިފި


މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ ގެ ފަރާތުން
މިނިސްޓަރ މަލީހް ޖަމާލް އިސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބޭންކުގެ އޮފިޝަލުންނާއި ބައްދަކުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލު ކުރެއްވުން ކުރިއަށް ދިޔައީ ހޯމަދުވަހު ހެނދުނު މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގައެވެ.