Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ސަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރު މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު މަލީޙު ޖަމާލް އާއި މީރާގެ އިސްވެރިން ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު މަލީޙު ޖަމާލް އާއި މީރާގެ އިސްވެރިން ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ ގެ ފަރާތުން
މީރާއާއި މިނިސްޓްރީ އަދި އެންސީއައިޓީ އާއި ގުޅިގެން ކުރެވެން ހުރިކަންކަމާބެހޭގޮތުން މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު މަލީޙު ޖަމާލް އާއި މީރާގެ އިސްވެރިން ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި މީރާގެ ޑޭޓާ ބެކަޕް ސިސްޓަމް ނޭޝަނަލް ޑޭޓާ ސެންޓަރުގައި ގާއިމުކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ. މީގެ އިތުރުން ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާއި މެދުވެސް މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.