Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ސަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

މިނިސްޓަރ މަލީހް ޖަމާލް އެމެރިކާ އަދި ސްރީލަންކާ އަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ސަފީރު އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި


މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ގެ ފަރާތުން
މިނިސްޓަރ މަލީހް ޖަމާލް އެމެރިކާ އަދި ސްރީލަންކާ އަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ސަފީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ އަލައިނާ ޓެޕްލިޓްޒް އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ ފާހަގަ ކުރެއްވީ، މުވާސަލާތި، ސައިންސް އަދި ޓެކކްނޮލޮޖީ ދާއިރާ ކުރިއަރުވާ ތަރައްގީ ކުރުމަށް ކައިރިން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވޭނެގޮތް ވުމަކީ ވަރަށްބޮޑު އުއްމީދެއް ކަމަށެވެ.