Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ސަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރު މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް 16ވަނަ ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ދާއިރާގެ މިނިސްޓަރުންގެ ވައްމޭޒު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި


މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ ގެ ފަރާތުން
މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް "ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އިން ސޮސައިޓީ ފޯރަމް 2019" ގައި ކުރިއަށްދިޔަ 16ވަނަ ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ދާއިރާގެ މިނިސްޓަރުންގެ ވައްމޭޒު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ. މި ޖަލްސާ ކުރިއަށްދިޔައީ ކިޔޯޓޯ، ޖަޕާންގައި 6 އޮކްޓޯބަރ 2019 ގައެވެ.