Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ސަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

މިނިސްޓަރ މަލީހް ޖަމާލް "ސްޕާރކްހަބް" އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި.


މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ގެ ފަރާތުން




މިނިސްޓަރ މަލީހް ޖަމާލް "ސްޕާރކްހަބް" އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ސްޕާރކްހަބް އަކީ "އޭންޖަލް ހެކް" އޮގަނައިޒްކޮށް ހިންގާރަފަރާތެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓްރީ އާއި ސްޕާރކް ހަބް އާއި ގުޅިގެން ހިންގޭނެ ހަރަކާތްތަކާމެދު މަސްވަރާ ކުރެވުނެވެ.