Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ސަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރު މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް ވިލާ ކޮލެޖްގެ 12ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށް "ގޯ ގްރީން" ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާހްކޮށްދެއްވުން


މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ ގެ ފަރާތުން
މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް ވިލާ ކޮލެޖްގެ 12ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ހަފްލާ ޝަރަަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. އަދި އެކޮލެޖުން އިސްނަގައިގެން ފެށި "ގޯ ގްރީން" ޕްރޮގްރާމް ފައްޓަވައިދެއްވައިފިއެވެ.