Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ސަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރު މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް އިންޑިއާ އިންޓަރނޭޝަަނަލް ސައިންސް ފެސްޓިވަލް 2019 ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް އިންޑިއާ އިންޓަރނޭޝަަނަލް ސައިންސް ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ ގެ ފަރާތުން
މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް އިންޑިއާ އިންޓަރނޭޝަަނަލް ސައިންސް ފެސްޓިވަލް 2019 ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ. އަދި ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ މިނިސްޓަރުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނަވާނެއެވެ. މި ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށް ދާނީ ނޮވެމްބަރ 5ން 8 އިންޑިއާގެ ކަލްކަތާގައެވެ.