Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ސަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރު މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް ސާކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފަންޑުގެ ސީއީއޯ އާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން


މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ ގެ ފަރާތުން
މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް ސާކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފަންޑުގެ ސީއީއޯ ޑޮކްޓަރ ސުނިލް މޮޓިވަލް އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި ސާކު ސަރަހައްދުގައި ގުޅިގެން މި ދާއިރާއިން ތަރައްގީ ކުރެވެން ހުރި ފުރުސަތު ތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.