Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ސަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރު ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކާއިބެހޭ ގައުމީ ޓާސްކް ފޯސްގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ އޮނަރަބްލް މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކާއިބެހޭ ގައުމީ ޓާސްކް ފޯސްގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ އޮނަރަބްލް މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ ގެ ފަރާތުން
ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކާއިބެހޭ ގައުމީ ޓާސްކް ފޯސްގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ އޮނަރަބްލް މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ.