Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ސަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރު މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް އިންޑިޔާގެ ކަލްކަތާ ސައިންސް ސިޓީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް އިންޑިޔާގެ ކަލްކަތާ ސައިންސް ސިޓީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ ގެ ފަރާތުން
އިންޑިޔާގެ ކަލްކަތާގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ސައިންސް ފެސްޓިވަލްގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އޮނަރަބްލް މުޙައްމަދު މަލީޚު ޖަމާލު، އިންޑިޔާގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ހިނގަމުންދާ ސައިންސްގެ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަޢާރަފު ހިމެނޭ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ދަނީ ނޮވެމްބަރ 5 ން 8 ށެވެ.