Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ސަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއާއި މިމިނިސްޓްރީއިން ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިއިކުރައްވައިފި


މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ގެ ފަރާތުން




ދިވެހިބަހާ ރައްޓެހިކޮށް ޓެކްނޮލޮޖީ ތައަރައްގީކޮށް، ޓެކްނޮލޮޖީ މެދުވެރިކޮށް ދިވެހިބަސް ތަރައްގީކުރުމަށް ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއާއި މިމިނިސްޓްރީއިން ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއެކުރުން.