Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ސަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް


10 ޕޯސްޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ (ފިލްޓަރއިން ކަޑާލާ)
މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ވައިފައި ކޯލިން ސާވިސް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވުން ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 30 ނޮވެމްބަރު 2019

މޮޓޯ ސައިކަލް ވަގަށްނެގުން ހުއްޓުމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރިއަށްދިޔަ ސެމިނާގައި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަލީ ސޯލިހް އަދި އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަފްސަލް ޖައުފަރު ބައިވެރިވެލައްވައިފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 26 ނޮވެމްބަރު 2019

ދަރުބާރުގޭގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ “ފަންނު އެކްސްޕޯ" މިނިސްޓަރ މުޙަައްމަދު މަލީޙު ޖަމާލާއި މިނިސްޓްރީގެ ވެރިން ބައްލަވާލައްވައިފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 26 ނޮވެމްބަރު 2019

މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު މަލީޙު ޖަމާލް އާއި މީރާގެ އިސްވެރިން ބައްދަލުކުރައްވައިފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 26 ނޮވެމްބަރު 2019

މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު މަލީޙު ޖަމާލު އެމެރިކާގެ އެމްބެސެޑަރ އެލެއިނާ ބީ ޓެޕްލިޓްޒް އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 25 ނޮވެމްބަރު 2019

އައިސީޓީ ސެކްޓަރ ކައުންސިލް ފުރަތަމަ ސެސަން ގެ ބައްދަލުވުން ޓިވެޓް އޮތޯރިޓީގައި ކުރިއަށް ގެންގޮއްސި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 18 ނޮވެމްބަރު 2019

ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކާއިބެހޭ ގައުމީ ޓާސްކް ފޯސްގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ އޮނަރަބްލް މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 17 ނޮވެމްބަރު 2019

ނޭޝަނަލް ޑޭޓާ ސެންޓަރގެ އޮފްސައިޓް ބެކަޕް ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 1 ހަފުތާ ތެރޭގައި ނިމޭނެ ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 17 ނޮވެމްބަރު 2019

މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް އިންޑިޔާގެ ކޮލްކަތާގައި ކުރިއަށްދާ އިންޑިޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސައިންސް ފެސްޓިވަލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ތަގްރީރު ކުރެއްވައިފި ސައިންސް    ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 7 ނޮވެމްބަރު 2019

މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް އިންޑިޔާގެ ކަލްކަތާ ސައިންސް ސިޓީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި ސައިންސް    ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 6 ނޮވެމްބަރު 2019