Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ސަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް


10 ޕޯސްޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ (ފިލްޓަރއިން ކަޑާލާ)
މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް ފުރަތަމަ ގައުމީ ޓާސްކް ފޯސް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 17 ނޮވެމްބަރު 2019

މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް އިންޑިޔާގެ ކޮލްކަތާގައި ކުރިއަށްދާ އިންޑިޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސައިންސް ފެސްޓިވަލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ތަގްރީރު ކުރެއްވައިފި ސައިންސް    ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 7 ނޮވެމްބަރު 2019

މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް އިންޑިޔާގެ ކަލްކަތާ ސައިންސް ސިޓީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި ސައިންސް    ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 6 ނޮވެމްބަރު 2019

މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް އިންޑިއާ އިންޓަރނޭޝަަނަލް ސައިންސް ފެސްޓިވަލް 2019 ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި ސައިންސް    ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 5 ނޮވެމްބަރު 2019

ވުމަންއިން ޓެކް މޯލްޑިވްސް އިން ބާއްވާ ސްޓެމް ފެސްޓް 2019 މިނިސްޓްރީ އިން އެންޑޯޒް ކުރައްވައިފި ސައިންސް    ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 31 އޮކްޓޯބަރު 2019

މިނިސްޓަރ މަލީހް ޖަމާލް ދިއްގަރު ކައުންސިލްއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 28 އޮކްޓޯބަރު 2019

މިނިސްޓަރ މަލީހް ޖަމާލް އިސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބޭންކުގެ އޮފިޝަލުންނާއި ބައްދަކުކުރައްވައިފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 28 އޮކްޓޯބަރު 2019

މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް ސާކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފަންޑުގެ ސީއީއޯ އާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 24 އޮކްޓޯބަރު 2019

މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް ވިލާ ކޮލެޖްގެ 12ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށް "ގޯ ގްރީން" ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާހްކޮށްދެއްވުން ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 19 އޮކްޓޯބަރު 2019

މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް އާއްމު ސަރަހައްދުތަކުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމާ ދެކޮޅު ޕެޓިޝަންގައި ސޮއިކުރެއްވުން ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 17 އޮކްޓޯބަރު 2019