Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ސަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް


10 ޕޯސްޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ (ފިލްޓަރއިން ކަޑާލާ)
މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް 16ވަނަ ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ދާއިރާގެ މިނިސްޓަރުންގެ ވައްމޭޒު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 6 އޮކްޓޯބަރު 2019

މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް "ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އިން ސޮސައިޓީ ފޯރަމް 2019" ގައި ކުރިއަށްދިޔަ 11ވަނަ ރީޖަނަލް އެކްޝަން އެންޑް ކުލައިމެޓް ޗޭންޖު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 5 އޮކްޓޯބަރު 2019

މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް އައްޑޫ އިންޓަރ-ސްކޫލް ސައިންސް ކާނިވަލް 2019 އިނާމް ދިނުމުގެ ހަފްލާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި. ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 24 ސެޕްޓެމްބަރު 2019

މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް ތައިލެންޑްގެ އެސަންޕްޝަން ޔުނިވާސިޓާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރައްވަވައިފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2019

އއ. އުކުޅަސްގެ ރައްޔިތުން އީފާސް ރަޖިސްޓަރކޮށް ކޮންމެ ރަށަކަށް ސަރުކާރުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕޯޓަލްގެ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރުން
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 25 އޯގަސްޓު 2019

މިނިސްޓަރ މަލީހް ޖަމާލް ޖޯޖިޔާ އިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވައިފައިވާ ސަފީރު އާއި ބައްދަކުކުރައްވައިފި
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 5 އޯގަސްޓު 2019

މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް "މައިހުޅުމާލެ" ޕޯޓަލް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިދެއްވައިފި
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 4 އޯގަސްޓު 2019

މިނިސްޓަރ މަލީހް ޖަމާލް އެމެރިކާ އަދި ސްރީލަންކާ އަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ސަފީރު އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 25 ޖުލައި 2019

މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް ހިރިޔާ ސްކޫލުގެ 10ވަނަ އަހަރީ ސައިންސް ފެއަރ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވުން ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 21 ޖުލައި 2019

މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް ވޯރލްޑް ސްކިލްސް ޑޭ 2019 އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވައިފި
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 15 ޖުލައި 2019