Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ސަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް


2 ޕޯސްޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް (ފިލްޓަރއިން ކަޑާލާ)
ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު، ޖަޕާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރަށް ޙަމްދަރުދީގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 13 އޮކްޓޯބަރު 2019

މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ޕާކިސްތާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރަށް ހަމްދަރުދީގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 26 ސެޕްޓެމްބަރު 2019