Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ސަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް


10 ޕޯސްޓް


ޖެމްސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އެކައުންޓަށް އެދޭ ފޯމު އީގަވަރމެންޓް    ޚަބަރު   
އިދާރާ: ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 23 އޮކްޓޯބަރު 2019

ޖެމްސް ޔޫސަރ އެކައުންޓަށް އެދޭ ފޯރމު (އަލަށް ތައްޔާރުކުރެވޭ އެކައުންޓް) އީގަވަރމެންޓް    ޚަބަރު   
އިދާރާ: ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 23 އޮކްޓޯބަރު 2019

ޖެމްސް ޔޫސަރ އެކައުންޓް އިގުރާރު އީގަވަރމެންޓް    ޚަބަރު   
އިދާރާ: ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 23 އޮކްޓޯބަރު 2019

މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް ވިލާ ކޮލެޖްގެ 12ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށް "ގޯ ގްރީން" ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާހްކޮށްދެއްވުން ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 19 އޮކްޓޯބަރު 2019

މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް އާއްމު ސަރަހައްދުތަކުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމާ ދެކޮޅު ޕެޓިޝަންގައި ސޮއިކުރެއްވުން ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 17 އޮކްޓޯބަރު 2019

ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު، ޖަޕާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރަށް ޙަމްދަރުދީގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 13 އޮކްޓޯބަރު 2019

މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް 16ވަނަ ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ދާއިރާގެ މިނިސްޓަރުންގެ ވައްމޭޒު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 6 އޮކްޓޯބަރު 2019

މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް "ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އިން ސޮސައިޓީ ފޯރަމް 2019" ގައި ކުރިއަށްދިޔަ 11ވަނަ ރީޖަނަލް އެކްޝަން އެންޑް ކުލައިމެޓް ޗޭންޖު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 5 އޮކްޓޯބަރު 2019

ރާއްޖޭގެ ލައިސަންސް މެލޭޝިއާގައި ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތް ހަދަނީ
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން       ޝާއިޢުކުރީ : 1 އޮކްޓޯބަރު 2019

މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ޕާކިސްތާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރަށް ހަމްދަރުދީގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 26 ސެޕްޓެމްބަރު 2019