Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ސަފްޙާ
  2. ޕަބްލިކޭޝަން

ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށައަޅާ ފޯމް


މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ ގެ ފަރާތުން


ސިވިލް ސާވިސް ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ހުށައަޅާ ފޯމް

Job Application Form.docx

ފޯމެޓް : docx
ސައިޒް : 55.98 KB
Job Application Form.pdf

ފޯމެޓް : pdf
ސައިޒް : 628.68 KB