Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ސަފްޙާ
  2. ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް

ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް


5 ޕޯސްޓް


ރިފަރެންސް ޗެކް ފޯމް ޚިދުމަތް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 6 ނޮވެމްބަރު 2019

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 26 ސެޕްޓެމްބަރު 2019

ޖެމްސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓާރ އެކައުންޓްއެއް ހަދަން ރިކުއެސްޓްކުރާ ފޯމް (ވަރޝަން 3.0 2019)
އިދާރާ: ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 25 ޖުލައި 2019

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގަ ރިފެރަންސް ޗެކް ފޯމް
އިދާރާ: ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 2 އޭޕްރީލު 2019

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް
އިދާރާ: ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 16 ޖެނުއަރީ 2019